眾新聞 Logo
眾新聞 CitizenNews
眾聞

監警會國際專家集體跳船 主席梁定邦:「佢哋無辭職,只係呢個階段先退出」


監警會早前邀請5名國際專家成立專案組,協助審視反修例運動引起的警民衝突,並向監警會提供建議,但國際專家小組今日發聲明指,雖然小組在資料收集和分析方面已經取得有意義的進展,但得出結論是監警會的權力和獨立調查能力明顯嚴重不足。而在與監警會討論過程中,並未達成任何共識,故決定正式退出工作(formally stand aside from its role)。

惟監警會主席梁定邦回應稱,專家組並非「請辭」,只是完成了階段性工作,決定退出。梁承認,監警會現階段負責「事實搜證」的工作,不會做太多「建議和評論」,需待下年一月有關報告發表後,交由政府決定下一步計劃。

政府回應稱,將密切關注審視結果,仔細研究審視報告的建議,才決定採取跟進行動,並再次呼籲公眾給予監警會時間和空間,完成這項複雜的審視工作。

專家組成員Clifford Stott表示,除非監警會被賦予調查包括警隊在內的權力,否則不能解決現時情況。資料圖片

 《華爾街日報》報道,國際專家組決定請辭(Steps Down),並表明監警會缺乏權力及調查能力。報道提到,監警會負責監察警方工作,並調查對警隊作出的投訴,但監警會不能傳召證人或迫使警方提供證據,而在將公眾投訴傳給監警會之前,必須先向警方作出投訴。而監警會將在2020年初提交一份報告,將會使香港警察和政府採取下一步必要行動,以恢復香港憲法制度下的和平與和諧。

其中專家組成員Clifford Stott表示,除非監警會被賦予調查包括警隊在內的權力,否則不能解決現時情況,Stott又形容,一個「強化了」的監警會,跟市民所要求的獨立調查委員會十分接近。法新社引述其中國際專家的說法指,「我們最終得出結論,監警會的權力和獨立調查能力明顯然存在嚴重不足。」

監警會國際專家小組發聲明指,雖然小組在數據收集和分析方面已經取得有意義的進展,但最終結論是監警會的權力和獨立調查能力明顯存在嚴重不足。而在與監警會討論過程中,並未有達成任何共識,故決定正式退出(formally stand aside from its role)。而聲明亦提到,當監警會日後擁有必要的調查權時,將繼續致力支持和協助監警會的工作。

而國際專家小組成員Clifford Stott早在上月9日,透過Twitter上載一份聲明,稱監警會「權力及獨立調查能力不足」,認為有必要加強取證能力才可完成臨時報告,又建議下一步需由獨立機構作更全面調查。

監警會就報道發聲明回應指,監警會繼於2019年11月初與專家組會面及聽取專家組就撰寫專題審視工作報告提供的意見後,會方亦分別在11月13日及12月3日召開會議,檢視專題審視工作的各方面進程。監警會表示,非常感謝專家組的參與及建議,考慮到首階段性報告旨在陳述事實,且時間緊迫,遂決定專案組在撰寫報告時慎重考慮專家組建議,並將竭盡所能向公眾呈交公平公正,事件實情的首階段性報告。待首階段性報告完成後,根據情況發展和需要,重新檢視前行工作路向,再協商往後適當的安排。

政府發言人表示,監警會正主動審視近月大型公眾活動,並竭力在明年初發表首階段報告。行政長官及警隊會全力支持及配合。發言人又指,政府留意到監警會稱撰寫報告時,會慎重考慮國際專家小組退出前提出的建議,竭盡所能呈交公平公正反映事件實情的報告,政府將密切關注審視結果,仔細研究審視報告的建議,才決定採取跟進行動,並再次呼籲公眾給予監警會時間和空間,完成這項複雜的審視工作。

監警會主席梁定邦下午見記者回應事件,現時監警會大多只做事實搜證的工作,不會做太多「建議和評論」,故國際專家組並非「請辭」,只是完成了階段性工作。

梁又說,該份階段性報告僅屬「事實性報告」,預計在明年年初發表,「我哋係需要大場景去明白呢啲投訴,所以呢啲報告係去製作個大場景出來,呢個第一」、「但係呢個階段我哋做唔到咁多建議,先做咗事實先。」梁定邦又指,待有關報告發表後,才交由政府決定下一步計劃,「或者可能政府覺得下一步更加調查,或者做第二啲嘢。」

梁定邦表示,專家小組對於下一步的工作「仲有興趣」,「我唔覺得佢哋係所謂辭職,佢哋無辭職,只不過係呢個階段先退出咁解。」「其中有專家小組就話,我哋下一步工作有可能政府做一個獨立調查委員會或者各方面咁嘅嘢,我唔排除。」被問到為何專家小組現時選擇退出,梁定邦僅稱:「因為下一步我哋做搜證工作,係我哋的工作,咁(佢哋)唔好意思係到,等我哋做完之後再傾啊。」

至於專家小組批評監警會調查權不足,梁定邦認為,政府各部門包括警方都能夠配合監警會的工作,「當然唔係百分百理想,因為佢哋好忙,今日攞唔可以聽日俾到我,但基本上都可以配合到我哋工作。」

監警會副主席謝偉銓亦表示,專家小組並不是「請辭」,只是現階段的工作告一段落,而他們已提供意見讓監警會撰寫報告,被問到專家組與監警會在哪方面未能達成共識,謝偉銓未有正面回答,「專家小組的意見我哋會反映番報告。」

民主派立法會議員回應時形容,國際專家集體跳船是「摑了林鄭一巴」,民主派召集人陳淑莊認為,其中一位成員Clifford Stott早已在11月在Twitter發表聲明時,已警告政府監警會需要權力,而現時在報告發表前夕「跳船」,對香港在國際上的聲譽有影響。她促請行政長官林鄭月娥不要再混淆視聽,即使是監警會的報告,或者成立獨立檢討委員會,都不是回應五大訴求,反而是要盡快成立獨立調查委員會。

民陣發聲明指,民陣與眾多民間社會聲音自6月中始,已經多番表明應成立一個具備獨立、傳召及保護證人權力的獨立調查委員會。而民陣多番批評監警會獨立性、中立性和調查權力不足,林鄭以監警會調查報告,拖延成立獨立調查委員會是痴心妄想自以為是,藐視港人對真相的追求。

聲明又提到,海外專家組集體請辭指出監警會的權力與獨立性不足的事實,在香港當前局勢備受國際注目的情況下,呼籲林鄭月娥莫自以為「現有制度行之有效」,會令香港的聲譽在國際蒙羞。

民權觀察聲明回應指,國際專家組請辭一事,證明現時監警會的工作方法不符專家組的專業標準及無法就過去半年警察暴力及濫權問題進行具公信力及全面的調查。又認為專家組成員明顯不想被香港政府及監警會借用其誠信及專業,令香港及國際社會誤以為香港警察被指控使用暴力及濫權的問題已獲得適當的調查、檢討及追究。民權觀察認為監警會主席應該就事件請辭,促政府成立一個具獨立調查權和傳召證人權力的委員會,對警察使用過量武力及處理遊行集會的手法進行獨立及全面的調查。

監警會國際專家小組的聲明提到,當監警會日後擁有必要的調查權時,將繼續致力支持和協助監警會的工作。

《蘋果日報》刊登監警會國際專家小組聲明全文如下:

In November 2019 the International Experts Panel (IEP) visited the Hong Kong Independent Police Complaints Council (IPCC) to assist them in the development of their ‘Thematic Study’ on the protests, confrontations and policing. While we assessed that meaningful progress had been made in data collection and analysis, we ultimately concluded that a crucial shortfall was evident in the powers, capacity and independent investigative capability of IPCC.

Given the scale and complexity of events subject to its Thematic Study, we determined that addressing at least the capacity and investigative capability shortfalls, would be necessary in order for the IPCC to begin to meet the standards citizens of Hong Kong would be likely to require of a police watchdog operating in a society that values freedoms and rights.

Since then, dialogue with the IPCC has not led to any agreed process through which the IEP would be able to effectively support the Thematic Study any further at this stage. As a result, the IEP has taken the decision to formally stand aside from its role. As a group we remain committed to supporting and engaging with the IPCC, if and when it develops the necessary capabilities and provides its draft interim report on the protests, confrontations and policing of events between June and September 2019.
請加入成為眾新聞的月費訂戶,長期支持我們的工作。所有訂戶都可以收到我們的「每周時事」通訊 。

月費訂戶網址:hkcnews.com/aboutus/#subscribe